Radošās industrijas un izaugsmes menedžments

Uzņemšana katru gadu / studiju valoda - angļu

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS UN RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES KOPĪGA MAĢISTRA PROGRAMMA

 

 

✔ Studiju valoda: Angļu

✔ Budžeta un maksas studiju vietu skaits: Tiks precizēts

✔ Studiju maksa gadā: 2500 EUR gadā

✔ Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)

✔ Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistra grāds radošajās industrijās

✔ Studiju norises vieta: LKA (Rīga, Ludzas iela 24); RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte (Rīga, Kalnciema iela 6) / attālināti

✔ Starptautiskās mobilitātes iespējas: Studijas, prakse un absolventu prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību stipendijas un piedalīties vasaras skolās

✔ Nodarbību plānojums: Studijas plānotas hibrīdformātā, vienlaicīgi nodrošinot gan klātienes, gan attālinātas lekcijas

✔ Programmas vadītāja: Asoc. prof. Ieva Zemīte

 

Programma izstrādāta projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

 

MĒRĶIS

Studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” mērķis ir sagatavot izaugsmes procesus vadītspējīgus, stratēģiski domājošus, radošus, daudzveidību novērtēt un pielietot spējīgus pārmaiņu līderus.

PROGRAMMA NODROŠINĀS studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas attīsta izaugsmes domāšanu personīgajā, organizāciju un globālajā līmenī, sekmēs izpratni par radošo industriju potenciālu un kultūras vērtību nozīmi globālās ekonomikas mainīgajā vidē.

PROGRAMMAS ABSOLVENTU starpdisciplinārās zināšanas ļaus padziļināti izprast dažādu sektoru sadarbības iespējas, pārmaiņu nepieciešamību un īstenošanas mehānismus, sekmēs biznesa un kultūras kompetenču pielietojumu attīstības nodrošināšanai.

MĒRĶAUDITORIJA

Maģistra programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” tiek uzņemti reflektanti, kuriem ir bakalaura grāds mākslās, humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

PROGRAMMAS REZULTĀTI

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt radošo industriju procesus un izaicinājumus globālā un vietējā līmenī dažāda tipa organizāciju vadībā, pamatot un komunicēt izaugsmei būtiskus lēmumus un īstenot pārmaiņas dažādās jomās un sektoros.

Spēj starpdisciplināri integrēt humanitāro un sociālo zinātņu teorijas un metodes, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, novērtēt savas pētnieciskās un profesionālās darbības ietekmi.

Spēj identificēt formālas un neformālas sadarbības iespējas, pilnvērtīgi izmantot un attīstīt tās radošo industriju ekosistēmās, veidot un vadīt starpdisciplināras komandas, radošo industriju organizācijas, sekmēt sadarbībā iesaistīto izaugsmi.

Spēj patstāvīgi virzīt savu profesionālo un personīgo izaugsmi, reflektēt par savu kompetenču pilnveidi un karjeras mērķiem un izprot saikni ar plašākām radošo industriju tendencēm.

Studiju programmas saturu veidojošās tēmas tiek skatītas trīs līmeņos – individuālā, organizāciju un globālā. Pirmajā semestrī būs jāapgūst viens no moduļiem - “Biznesa pamati”, “Mākslas diskurss” vai arī šo moduļu kombinācija “Māksla un bizness”, atkarībā no iepriekš iegūtās bakalaura izglītības.

Studiju kursi programmā:

 • Izaugsme radošajās industrijās,
 • Publiskās runas un kontaktimprovizācijas laboratorija,
 • Radošo industriju attīstība,
 • Zīmolvedība un reputācijas menedžments radošajās industrijās,
 • Globālās sociālās pārmaiņas,
 • Kultūras sektora sociālie, ekonomiskie un politiskie procesi,
 • Mārketings un digitālā transformācija,
 • Dzīvesstils un finanšu pārvaldība,
 • Stratēģijas un integrētā talantu vadība,
 • Biznesa modelēšana,
 • Stratēģijas un integrētā talantu vadība,
 • Pētniecības dizains,
 • Maģistra darbs

Uzņemšanas noteikumi MAĢISTRA​ studiju programmās

PIRMS PIESAKIES STUDIJĀM, IZLASI, KĀDA VEIDA DOKUMENTI IR JĀPIEVIENO PIETEIKUMAM

 

 

Reflektants var pieteikties konkursam ne vairāk kā divās maģistra studiju programmās.

Piesakoties studijām 2022. studiju gadā (reflektantu pieteikumu pieņemšana plānota 1.07.2022. – 8.07.2022.), reflektantam vietnē uznemsana.lka.edu.lv jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas pdf, jpg vai doc. formātos (dokumentu oriģināli būs jāuzrāda līgumu slēgšanas brīdī!)

 pases vai ID kartes elektroniskā kopija;

 augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija;

 angļu valodas zināšanas apliecinoša dokumenta kopija (reflektants, kurš iepriekšējo izglītību (vidējo izglītību, bakalaura vai maģistra izglītību) nav ieguvis angļu valodā, pieteikumam pievieno starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka reflektanta angļu valodas prasme ir vismaz B2 līmenī vai vidējo izglītību (ja izglītība iegūta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) apliecinošu dokumentu, kurā ir iekļauts svešvalodas zināšanu vērtējums, kas pielīdzināms vismaz B2 līmenim atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmai. [1]);

 CV (angļu valodā), kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība kultūras un mākslas jomā (radošās darbības apraksts):

Programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” reflektantiem CV jāiesniedz latviešu valodā Europass formātā.

 Motivācijas vēstule (angļu valodā):

Programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” reflektanti motivācijas vēstulē (2000–3000 rakstzīmju apjomā) pamato motivāciju studijām, raksturo līdzšinējo darba pieredzi un profesionālās darbības redzējumu nākotnē, izklāsta maģistra darba tēmas ieceri.

 maksājuma izdruka par veikto reflektanta reģistrācijas maksu (tiks precizēts).

 Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs, reflektants pieteikumam pievieno Latvijas Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes atzinumu.

 Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) vai personas kods nekā personas pasē vai personas apliecībā, tad jāpievieno dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) vai personas koda maiņu.

 


[1] Starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par pārbaudījuma vērtējumu svešvalodā pielīdzināšanas kārtība tiek noteikta ar Akadēmijas rīkojumu.

 

Pretendējot uz studiju vietu maģistra studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”, tiek ņemts vērā reflektanta PĀRRUNU vērtējums.

 

PĀRRUNAS ANGĻU VALODĀ

 

Pārrunas ir obligāts iestājpārbaudījums visiem reflektantiem, kuri pretendē uz studiju vietu maģistra studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”.

Pārrunas tiek vērtētas ar vienu atzīmi 100 punktu sistēmā. Pārrunās reflektantam jāsaņem ne mazāk kā 40 punktu, pretējā gadījumā nav iespējams pretendēt uz studiju vietu. Ja pārrunās reflektants saņem mazāk kā 60 punktus, reflektantam nav iespēju pretendēt uz budžeta studiju vietu programmā.

Pārrunas ir obligāts iestājpārbaudījums visiem reflektantiem, kuri pretendē uz studiju vietu programmā. Pārrunu galvenais mērķis ir izprast pretendenta motivāciju, izvēloties šo programmu, kā arī konstatēt viņa piemērotību studijām izvēlētajā jomā. Pārrunas nav mehāniska zināšanu pārbaude, bet gan tiek piemērotas katram individuālajam gadījumam atsevišķi, lai izveidotu visaptverošu priekšstatu par katra pretendenta personību, kā arī noteiktu viņa piemērotību izvēlētajam studiju virzienam.

Pārrunas sastāv no četrām tematiskām sadaļām:

 1. Pēc iepriekš iesniegtajām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem, tiek noskaidrota motivācija studijām šajā programmā, līdzšinējā darba pieredze un profesionālās izaugsmes redzējums nākotnē.
 2. Komisijas locekļi uzdod jautājumus par radošajām industrijām, globālajiem procesiem, uzņēmējdarbību un kultūru
 3. Tiek noskaidrotas pretendenta intereses maģistra darba tematikas un problemātikas jomā, kā arī priekšstati par iespējām atbilstošajā tematikā īstenot pētniecisku darbu.
 4. Tiek novērtētas reflektanta angļu valodas zināšanas.

 

Programmas direktori Ieva Zemīte, Dr.oec. asoc.prof. ieva.zemite@lka.edu.lv un asoc.prof. Deniss Ščeulovs (RTU) Deniss.Sceulovs@rtu.lv


 67114807

 uznemsana@lka.edu.lv

Ilona Asare
Vieslektore

Ilona Asare ieguvusi maģistra grādu kultūras menedžmentā Latvijas Kultūras akadēmijā (2005), apguvusi kursu par kultūrpolitikas veidošanu postpadomju valstīs Centrāleiropas universitātē Budapeštā, studējusi Eiropas Kultūras plānošanu De Montfort universitātē Lielbritānijā. Ilggadīga pieredze reģionālo un starptautisko kultūras projektu izstrādē un vadībā, projektu pieteikumu vērtēšanā. 2005.gadā dibinājusi domnīcu "CultureLab" (culturelab.com), kas veic regulārus kultūrpolitikas pētījumus un organizē tālākizglītības kursus kultūras organizāciju vadītājiem.

Pilnais apraksts
Ingmāra Balode
Vieslektore

Ingmāra Balode - dzejniece, tulkotāja, redaktore, pasniedz radošo rakstīšanu un citus ar tekstu veidošanu un padziļinātu teksta izpratni saistītus priekšmetus Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2015. gada.

Pilnais apraksts
Ivars Bērziņš
Emeritus profesors

Filozofijas doktors Ivars Bērziņš ir Akadēmijas mācībspēks kopš 1997. gada. Izveidojis kultūras menedžmenta maģistrantūras programmu, pašlaik vada „Starptautisko mediju un kultūras menedžmenta” maģistrantūras apakšprogrammu.

Pilnais apraksts
Ance Kristāla
Lektore

Ance Kristāla 2017. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments”, savukārt iegūtās zināšanas tālāk papildinājusi Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Socioloģija”, izstrādājot maģistra darbu sadarbībā ar dzejniekiem, pētot dažādas identitātes pazīmes un to diskriminācijas iespējas.
Paralēli maģistrantūras studijām uzsākusi darbu LKA Zinātniskās pētniecības centrā kā zinātniskā asistente, bet pēc absolvēšanas arī kā vieslektore.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Lolita Ozoliņa
Vieslektore

Zīmolvedības un komunikācijas eksperte Mg. sc. soc. Lolita Ozoliņa ir Akadēmijas vieslektore kopš 2017. gada. Viņas zinātniskās un profesionālās intereses ir zīmolvedība, akcentējot personības, vietas un kultūras industrijas zīmolvedību, zīmola kultūra un mantojums, identitāte, organizācijas kultūra un komunikācijas procesi.

Pilnais apraksts
Inga Pērkone-Redoviča
Profesore

Kino zinātniece, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā māksla” teorijas specializācijas vadītāja. Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Pilnais apraksts
Dagmar Reichardt
Asociētā viesprofesore

Starptautiski atzīta nozares speciāliste un akadēmisks mācību spēks. Strādā Groningenas Universitātes (Nīderlande) Moderno Eiropas valodu un kultūru institūtā. Studējusi mākslas vēsturi, filozofiju, jaunāko laiku vācu literatūru un romānistiku – Ņujorkā (ASV), Frankfurtē, Hamburgā (Vācija) un Urbano (Itālija). Daudz publikāciju (~70), kritiku un literāru tulkojumu. Daudzu starptautisku zinātnisko apvienību biedre Vācijā, Itālijā un Austrijā. Apbalvota ar Cicerona medaļu (XXV Certamen Ciceronianum Arpinas 2005.) un starptautisko Italianistik-Preis Flaiano 2007.

Pilnais apraksts
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Jānis Siliņš
Profesors

Mg.art., Latvijas Kultūras akadēmijas profesors (no 1998. gada), Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs, Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (2004-2014). Bakalaura studiju apakšprogrammas „Dramatiskā teātra aktieru māksla” vadītājs, latviešu teātra vēstures pētnieks un svētku režisors.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Līga Ulberte
Asociētā profesore

Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras asociētā profesore un Zinātniskās pētniecības centra pētniece kopš 2015. gada, teātra zinātniece un kritiķe.

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, radošās industrijas un kultūras ekonomika. Kopš 2018.gada biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI).

Pilnais apraksts