ZIŅAS

Piesaki pētniecības projektu un iegūsti līdz 4000,00 EUR projekta realizācijai!

21.03.2017

Aicinām Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmisko un zinātnisko personālu, doktorantus un studējošos veidot projekta darba grupas, lai pieteiktu savus pētniecības projektus pētniecības projektu konkursā „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” īstenošanai 2017. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir attīstīt zinātnisko darbību LKA, nostiprināt augstākās izglītības un zinātnes vienotību, studiju un pētniecības darba nedalāmību; paaugstināt LKA konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā.

Finansējums pētījuma projekta īstenošanai konkursa kārtībā tiks piešķirts pētījumiem šajos tematiskajos virzienos:

1.Kultūras un mākslas sektora attīstība: kultūras un mākslas procesi, kultūras mantojuma, tradīciju, vērtību saglabāšana, pārmantošana, tai skaitā pārmantošanas digitālās formas, kultūras fenomenu izpausmes mākslinieciskās jaunrades formās, kultūras un mākslas notikumu, pasākumu, produktu menedžments, producēšana, kultūras un mākslas auditorijas paplašināšana, kā arī kultūrpolitikas veidošana (plānošana, novērtēšana).

2.Radošo un kultūras industriju attīstība, audiovizuālā sektora attīstība.

3.Teātra, laikmetīgās dejas un filmu mākslas nozaru attīstība.

4.Kultūras un mākslas procesu saikne ar citiem tautsaimniecības sektoriem (ekonomiku, izglītību, vidi, tehnoloģijām u.c.)

5.Starpkultūru komunikācijas problemātika.

2017. gada konkursa pētījumu tematiskās prioritātes ir

 • Dziesmu un deju svētku tradīcijas pētniecība
 • Latvijas personību kultūras mantojuma pētījumi
 • Starpkultūru komunikācija radošās izpausmēs
 • Kultūras diplomātija starpkultūru komunikācijā
 • Grāmatu lasīšanas paradumi

Maksimālais viena pētījuma projekta finansējums 4000 EUR

Projektus var pieteikt:

LKA akadēmiskā un zinātniskā personāla pārstāvis, kuram ir doktora vai maģistra grāds vai LKA doktorantūrā studējošais. Darba grupā jābūt vismaz vienam LKA akadēmiskā un zinātniskā personāla pārstāvim un vismaz diviem LKA studējošajiem. Kā sadarbības partneris var tikt iesaistīta valsts vai pašvaldību institūcija, kultūras vai mākslas organizācija, cita augstskola. Partneru iesaiste jāpamato pieteikumā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums pētniecības projektu konkursam „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” (1. pielikums);
 • Pieteikums, kas ietver plānotā projekta nosaukumu, pētniecisko mērķi un uzdevumus, pētniecības projekta satura īsu izklāstu, nepieciešamības pamatojumu, sagaidāmos rezultātus, darba grupas sastāvu, īstenošanas laika plānu, budžetu (2. pielikums);
 • Projekta pieteicēja dzīves gājuma apraksts Europass formātā latviešu (un/vai pēc nepieciešamības angļu) valodā;
 • Apliecinājums par iespējamā sadarbības partnera gatavību piedalīties pētniecības pieteikuma īstenošanā (ja attiecināms);
 • Citi dokumenti, kas liecina par pieteikuma aktualitāti, iestrādēm vai pieteikuma iesniedzēja spējām, zināšanām un kapacitāti.

Pieteikums jāadresē LKA prorektorei zinātniskajā darbā prof., dr. sc. soc. Andai Laķei un jāiesniedz Ludzas ielā 24., 28. kabinetā (Rektorātā), darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2017. gada 7. aprīlis, plkst. 12.00.

Vērtēšanas kritēriji:

 • Pētījuma tēmas pieteikuma izstrādes kvalitāte, zinātniskā izcilība un novitāte vai praktiskais pielietojums;
 • Sagaidāmo rezultātu zinātniskā nozīmība, sociālā un ekonomiskā ietekme;
 • Pētījuma pieteicēja administratīvā un darba grupas zinātniskā kapacitāte;
 • Pētījuma tēmas atbilstība LKA pētniecības programmai un pētniecības prioritātēm;
 • Projekta tāmes pamatotība.

Konkursa rezultāti tiks izsludināti ne vēlāk kā 2017. gada 25. aprīlī LKA mājaslapā www.lka.edu.lv, kā arī nosūtot katram pretendentam individuāli uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit:

Nolikums

Nolikuma Pielikums nr. 1

Nolikuma Pielikums nr. 2