Kultūras un mākslu institūts

Ieva Zemīte

Vadošā pētniece

Ievai Zemītei ir doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), kurš iegūts 2016. gadā. Zinātniskās intereses ir saistītas ar kultūras un radošās uzņēmējdarbības, radošo industriju un kultūras ekonomikas tematiem.


Ievas pētnieciskās intereses galvenokārt saistās ar dažādiem kultūras un radošo nozaru attīstības jautājumiem. Kopā ar Ilonu Kundu 2020. gadā tika veikts pilotpētījums “Sieviešu-uzņēmēju izaugsmes interpretācijas radošajā uzņēmējdarbībā”, kas turpināja 2019. gadā aizsākto radošās uzņēmējdarbības pētījumu “Radošā uzņēmējdarbība: starp kultūru, mākslu un “īsto” biznesu”. Pētījumu rezultāti prezentēti nozīmīgās starptautiskās konferencēs Melburnā, Austrālijā (2018.), Reikjavīkā, Islandē (2018.), Venēcijā, Itālijā (2019.) un tiešsaistes 21. Starptautiskā kultūras ekonomikas konferencē Lillē, Francijā (2021.). Kopš 2020. gada nogales Ieva vada FLLP pētījumus un ir prezentējusi to gaitu un rezultātus dažāda mēroga nacionālās un starptautiskās konferencēs. Būtiska pieredze uzkrāta Valsts pētījumu programmā “Habitus: Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014.–2018.).

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks 

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni / RePrint

(Nr. lzp-2021/1-0588)

03.01.2022.– 31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Projekta vadītāja un galvenā izpildītāja

FLPP

Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai / CRISP

(Nr. lzp-2020/2-0375)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Projekta vadītāja un galvenā izpildītāja

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) 

1.10.2020.–30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Kopš 2018. gada Ieva ir biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI).

Dalība citos starptautiskos projektos:

  • Projekts "Reinventing Mentoring in Arts Management", darba grupas locekle, pētniece, Erasmus + programma (2021.–2023.)
  • Latvijas projekta vadītāja Eiropas savienības programmas “Radošā Eiropa” projektā "Imagining Sustainable Glass Network Europe/ ISGNE" (2018–2022)

Dalība redkolēģijā Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “14th International Conference Culture and Creativity”, 2021.gada decembrī, Lietuvā, Institute of Social Sciences and Applied Informatics at Vilnius University.

Kopš 2019. gada starptautiskā zinātniskā žurnāla "Culture Crossroads” redkolēģijā.

Kopš 2021.gada Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertu darba grupa atvērtās koordinācijas metodes jautājumos par mākslinieku un radošo personu statusu un nodarbinātību, Latvijas pārstāve.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

­ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4431-8603

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Naudin, Annette, Zemīte, Ieva, Hermane, Agnese (forthcoming) A framework for exploring cultural and creative industries in regional contexts: the role of cultural intermediaries. Journal "Letonica”, the Institute of Literature, Folklore and Art of the University Latvia (indexed in Scopus, ERIH PLUS)

Kunda, Ilona, Zemīte, Ieva, Laķe, Anda. Cultural Entrepreneurship: Negotiating Paradoxes in New Cultural Product Development. The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies 2021, Volume 16 (1), pp. 15-28. doi:10.18848/2327-008X/CGP/v16i01/15-28 Indexed by Scopus

Freiberga, Kristīne, Tjarve, Baiba, Zemīte, Ieva. Role of participatory governance in safeguarding the tradition of the Song and Dance Celebration. Culture Crossroads. 2020. Vol.16, p. 60-76.

Kunda, Ilona, Zemīte, Ieva, Laķe, Anda (2019). Cultural and creative industries: new entrants’ responses to paradoxes of creating a new creative industry product/service (extended conference abstract), AIMAC 2019, https://aimac2019.com/

Zemite, Ieva, Tjarve, Baiba, Freiberga, Kristīne. The Significance of Individual Contributions in Amateur Art Process in Latvia. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference. 2018, Vol, 49 p. 419-427.

Tjarve, Baiba, Zemīte, Ieva, Freiberga, Kristīne (2017) Fiscal Decentralization in Amateur Art Sector in Latvia: Case of Song and Dance Celebration. Trames, A Journal of the Humanities and Social Sciences, Vol. 21, Issue 4, pp. 383.–402. (indexed in Scopus) https://doi.org/10.3176/tr.2017.4.06

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/ieva-zemite/

 

Epasts saziņai

Ieva.zemite@lka.edu.lv