ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmijas sadarbības projekts apstiprināts Latvijas-Francijas partnerības programmā “Osmoze”

22.02.2016

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra un Politikas sociālo zinātņu pētījumu institūta (fr. Institut des sciences sociales du politique, ISP, Parīze, Francija) sadarbības projekts “Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums” (fr. Etude comparative sur le droit du patrimoine culturel immatériel en Europe, projekta vadītājas – Dr. art. Anita Vaivade un Dr. iur. Marija Kornī (Marie Cornu)) ir viens no pieciem pētniecības projektiem, kas apstiprināts Latvijas-Francijas partnerības programmā “Osmoze”.

Lēmumu par projektu izvērtējumu š.g. 10. februārī pieņēma Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas sadarbības Hubert Curien partnerības programmas “Osmoze” Latvijas-Francijas atlases komisija, un projekti apstiprināti divu gadu periodam.

Pētniecības projekts “Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums” (2016–2017) ir turpinājums iepriekšējā divgadē ar programmas “Osmoze” atbalstu Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra un Francijas puses sadarbības partneru īstenotajam projektam “Pētniecības tīkla izveide nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jomā” (2014–2015). Tā ietvaros tika izstrādāta metodoloģija valstu nacionālo tiesību salīdzinājumam nemateriālā kultūras mantojuma jomā, kā arī veicināta starptautiska pētnieku sadarbība, projekta īstenošanā iesaistot attiecīgo jomu ekspertus no dažādām pasaules valstīm. Pētniecības partnerību projekti tiek īstenoti sasaistē ar Valsts pētījumu programmu “Habitus. Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014–2017).

Pagājušās divgades projekta ietvaros Latvijas Kultūras akdēmijā, Rīgā noritēja starptautisks pētniecības seminārs “Nemateriālais kultūras mantojums: nacionālās un subjektīvās tiesības”, veicinot aktuālu pētniecības diskusiju ietekmi uz likumdošanas procesiem Latvijā – Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojekta izstrādi.

Nākamās divgades projekts ir vērsts uz Eiropas valstu tiesību salīdzinošu izvērtējumu, ar mērķi saprast daudzveidību, kā tiesību veidolā tiek pārvērsta vēlme saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu. Plānotā sadarbība ir vērsta uz Eiropas skatījuma izzināšanu, balstoties uz pētnieku tīklu, kas darbojas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību izpētes jomā dažādās Eiropas valstīs un tuvākai izpētei izvēloties divus Eiropas apakšreģionus: Baltijas valstis un Ziemeļvalstis /Lietuva, Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Islande, Dānija/, Latīniskās Eiropas valstis /Francija, Itālija, Spānija, Portugāle/. Pētījuma pamatu veido starpdisciplināra pieeja – apvienojot tiesību zinātņu, semiotikas, vēstures un etnoloģijas zināšanas, kas izraudzītajai pētniecībai ir būtiski nepieciešams.

Kā iepriekšējā, tā arī šajā divgadē Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra sadarbības projekts ir vienīgais humanitāro un sociālo zinātņu projekts, kas guvis Latvijas-Francijas partnerības programmas “Osmoze” atbalstu. Vairāk par projekta īstenojumu – dpc.hypotheses.org/le-projet-osmose