Dramatiskā teātra režijas māksla

2017

Kategorija: Bakalaura studijas

Pilna laika studijas

Budžeta (5) un maksas (5) studiju vietas
Studiju maksa gadā: EUR 1900,00
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās

Apakšprogrammas mērķis ir sniegt topošajiem režisoriem teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbam teātrī, aptverot dažādu virzienu un žanru izrāžu iestudēšanu. 

Režijas studijās tiek apgūta aktiermeistarības un skatuves runas metodika, drāmas teorija, dramaturģijas pamati un dramaturģiskā materiāla analīze, praktiskās režijas pamati un režijas izteiksmes līdzekļu daudzveidība, scenogrāfijas un izrādes gaismošanas pamati, kā arī mākslas zinātņu teorētiskie pamati - literatūras, mākslas, teātra, kino vēsture un teorija u.c.

Apakšprogrammas mācību processs organizēts tā, lai nodrošinātu ciešu teorijas un prakses mijiedarbību, veicinātu studentu individuālo profesionālo izaugsmi, kā arī nodrošinātu praksi un starptautiskās sadarbības pieredzi.

Kā bakalaura darbs apakšprogrammā tiek sagatavots iestudējums un tā teorētiskais pamatojums.

No 2012. gada rudens studiju process režijas studentiem tiek organizēts LKA teātra mājā „Zirgu pasts”, kas ir modernākais mazais teātris Latvijā.

 • Ievads kultūras teorijā
 • Kultūras semiotika
 • Filozofijas vēsture
 • 20.gs. Rietumu filozofija
 • Pasaules mākslinieciskā kultūra
 • Latviešu literatūras vēsture
 •  Pasaules teātra vēsture un teorija
 • Latviešu teātra vēsture
 • Svešvaloda
 • Režijas vēsture un teorija
 • Praktiskās režijas pamati 
 • Aktiermeistarības  teorija un prakse 
 • Skatuves runa un metodika
 • Skatuves kustība
 • Skatuves deja
 • Solo un ansambļa dziedāšana
 • Dramaturģijas pamati
 • Drāmas teorija
 • Filmu režijas un montāžas pamati
 • Gaismu režijas pamati
 • Kompozīcija un zīmēšana
 • Kino vēsture
 • Tematiskais filmu lektorijs

 

2017. gada 3.–8. jūlijs

 • Jāiesniedz pieteikums studijām (noteikta parauga veidlapa, aizpildāma Akadēmijā);
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība un jāiesniedz tās kopija;
 • jāuzrāda vidējo izglītību apliecinošs dokuments (atestāts) un jāiesniedz tā kopija;
 • jāuzrāda vispārējās vidējās izglītības sertifikāts ar vērtējumu angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmena un latviešu valodas (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras) centralizētajā eksāmenā un jāiesniedz tā kopija;
 • jāiesniedz motivācijas vēstule, kurā pamatota izvēlētās studiju apakšprogrammas izvēle;
 • jāiesniedz radošās darbības apraksts;
 • jāiesniedz režisora eksplikācija paša izvēlētai lugai;

Režisora eksplikācija sastāv no: neliela ieskata lugas autora daiļradē un lugas vēsturiska vērtējuma (līdz 1 lpp.); īsas lugas analīzes (līdz 2 lpp.); režisora vīzijas par izrādi (t.sk. idejiskais pamatojums, dekorācijas un kostīmu skices, u.c.); lomu sadale, izmantojot jebkura teātra aktierus.

 • jāiesniedz trīs fotokartītes (3x4 cm);
 • jāiesniedz kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu EUR 20,00.

2017. gada 10.–15. jūlijs

Konkursā tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu un iestājpārbaudījumu vērtējumi:

1. vērtējums angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmenā;

2. vērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā)

3. radošais eksāmens (četrās kārtās)

Katra no kārtām tiek vērtēta kā patstāvīgs pārbaudījums pēc 100 punktu sistēmas. Lai turpinātu pārbaudījumus, reflektantam katrā radošā eksāmena kārtā jāsaņem ne mazāk kā 40 punktu. Ja punktu skaits ir mazāks, reflektants zaudē iespēju piedalīties nākamajā kārtā.

1) režisora eksplikācija reflektanta izvēlētai lugai.

Eksāmena komisija bez reflektanta klātbūtnes analizē un vērtē reflektanta iesniegto lugas eksplikāciju.

2) Radošais eksāmens aktiermeistarībā.

Reflektanti komisijas pedagogu vadībā veic dažādus aktiera meistarības uzdevumus, kā arī patstāvīgi sagatavo komisijas pedagogu dotus skatuves mākslas uzdevumus, iesaistot citus reflektantus. Atbild uz jautājumiem, saistītiem  ar reflektanta izpratni par aktiera meistarību.

3) Radošais eksāmens režijas pamatos.

Reflektanti patstāvīgi un grupās sagatavo komisijas pedagogu dotus režijas uzdevumus, argumentē savas izvēles, metodes, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus. Atbild uz jautājumiem par savu izpratni teātra režijā.

4) Radošais eksāmens – pārrunas.

Eksāmena laikā reflektantiem tiek uzdoti jautājumi par kultūras un mākslas norisēm un problemātiku vēstures un tagadnes diskursā. Iespējami arī jautājumi par iesniegto lugas eksplikāciju - ideju, mērķu un izteiksmes līdzekļu pielietojuma pamatojums. Nepieciešamības gadījumā komisija uzdod nelielus radošos režijas uzdevumus.

 

Teātra režijā šobrīd aktīvi strādājošie Latvijas Kultūras akadēmijas absolventi (izlase): Regnārs Vaivars (1997), Gatis Šmits (1997), Viesturs Kairišs (1997),  Mārtiņš Eihe (2004), Viesturs Meikšāns (2007), Inese Mičule (2010), Valters Sīlis (2010), Elmārs Seņkovs (2013) u.c.

Zane Kreicberga
Asociētā profesora p.i.

Mg. art. Zane Kreicberga strādā Akadēmijā kopš 2000. gada, sākotnēji kā skatuves kustības pasniedzēja aktieriem un režisoriem, bet kopš 2010. gada aptverot arī laikmetīgā teātra teoriju un menedžmentu. Viņa ir viena no nu jau leģendārā aktieru un režisoru kursa absolventiem, kas Pētera Krilova un Annas Eižvertiņas vadībā pabeidza Akadēmiju 1997. gadā.

Jānis Siliņš
Profesors

Latvijas Kultūras akadēmijas profesors (no 1998. gada), Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs, Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (2004-2014). Bakalaura studiju apakšprogrammas „Dramatiskā teātra aktieru māksla” vadītājs, latviešu teātra vēstures pētnieks un svētku režisors.

Pēteris Krilovs
Profesors

Filmu un teātra režisors. Absolvējis Valsts Vissavienības Kinematogrāfijas institūtu Maskavā (1975). Akadēmijā strādā no 1993.gada. Bijis aktiermeistarības pedagogs Tautas kinoaktieru studijā (1986.-1988), Latvijas Mūzikas akadēmijā (1988- 1993.) Daugavpils teātra aktieru kursiem, un teātra režijas pedagogs Latvijas Mākslas Akadēmijā (1993-1997).

Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Aina Matīsa
Asociētā profesore

Aina Matīsa ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas skatuves runas un aktiermeistarības docētāja.

Anna Eižvertiņa
Asociētā profesore

Anna Eižvertiņa ir Latvijas Kultūras akadēmijas aktiermeistarības docētāja kopš akadēmijas dibināšanas (1991), pirms tam aktiermeistrību docējusi J.V. Valsts Konservatorijā.

Arita Orrava
Docente

Latvijas Kultūras akadēmijas docente Arita Orrava Akadēmijā strādā kopš 2007.gada. Absolvējusi J.V. Mūzikas akadēmiju (Valsts Konservatoriju) 1986. gadā. Kā koncertmeistare un dziedātāja strādājusi Rīgas Radio korī, Valsts korī „Latvija”, vadījusi vokālos ansambļus kopš 1983.gada.

Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Elmārs Seņkovs
Docents

Latvijas Nacionālajā teātra režisors, režijas un aktiermeistarības docētājs. Strādājis Valmieras Drāmas teātrī, Rīgas Krievu teātrī, Dailes teātrī un neatkarīgajā teātrī Dirty Deal Teatro.

Iļja Vlasenko
Lektors

Skatuves dejas pedagogs dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības kursiem, lektors Iļja Vlasenko Akadēmijā docē kopš 2013. gada. Vienlaikus ar darbu akadēmijā māca RHV klasisko, vēsturisko un raksturdeju, un ir treneris un horeogrāfs Olimpiskā centra mākslas vingrotāju komandai.

Indra Roga
Docente

Aktiera meistarības un režijas docētāja Akadēmijas bakalaura un maģistratūras programmās docē aktiermeistarības un režijas kursus kopš 2004. gada. Latvijas Nacionālajā teātrī darbojas kā režisore un aktrise, iestudē izrādes Nacionālajā un Valmieras teātrī, veidojusi operu iestudējumus Igaunijā.

Māra Ķimele
Profesore

Dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības profesore Māra Ķimele Akadēmijā strādā kopš 1997. gada. Viņas audzēkņi šodien ir jaunie talantīgie režisori un aktieri visos Latvijas teātros. Starp daudzajiem var minēt Inesi Ramuti, Aigaru Vilimu, Rēziju Kalniņu, Uldi Anži, Ivaru, Krastu, Valteru Sīli, Elmāru Seņkovu, Lauru Grozu – Ķiberi, Kārli Krūmiņu, Ingu Tropu, Inesi Pudžu, Inesi Mičuli un citus.

Mihails Gruzdovs
Asociētais profesors

Dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības profesors Mihails Gruzdovs Akadēmijā strādā kopš 2001. gada, pirms tam vairāk kā 10 gadus strādājis Pēterburgas Teātra Mākslas Akadēmijā prof. V.M.Fiļštinska meistarklasē, kur starp viņa audzēkņiem atrodami tādi aktieri kā K.Habenskis, Ks.Rappoporta, A.Porečenkovs un citi.

Rita Lūriņa
Docente

Skatuves kustības pedagoģe dramatiskā teātra aktieru un režisoru specialitātes studentiem. Absolvējusi Latvijas Universitāte Vēstures un Filozofijas fakultāti, Akadēmijas mākslas maģistre. Anša Rūtentāla Kustību teātra audzēkne.

Roberts Hansons
Asociētais profesors

Solo dziedāšanas un vokālā ansambļa asociētais profesors Roberts Hansons Latvijas Kultūras akadēmijā strādā kopš 1993. gada. Pēc Jāzpea Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas ilgus gadus bijis profesionālā kora Ave Sol mākslinieks.

Ruta Vītiņa
Docente

Docente Ruta Vītiņa absolvējusi Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas aktieru – režisoru specialitāti un Kultūras akadēmijā teātra mākslas maģistrantūru. Kā runas pedagogs Akadēmijā strādā kopš dibināšanas (1991).

Zane Daudziņa
Docente

Humanitāro zinātņu maģistre mākslās un Filoloģijas maģistre Zane Daudziņa Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2000. gada vada praktiskās skatuves runas nodarbības Dramatiskā teātra aktieru un režisoru kursu studentiem.

Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve